استفاده از زنان و کودکان انتحاری در نبل و الزهراء

عناصر تروریستی «جبهه النصره» زنان و کودکان شهرک «مایر» را به کمربند انتحاری مجهز و به سوی شهرک‌های «نبل» و «الزهراء» اعزام کردند تا زمانی که به این مناطق رسیدند آنان را منفجر کنند و از این طریق وارد این دو شهرک شوند.

فیلم سریال آهنگ

ماشین های جدید