روحانی: یک‌فرد محکوم‌به‌اعدام‌شده، ولی پول‌های‌نفت کجاست؟/چه‌کسانی حمایت کرده‌بودند؟/چه‌کسانی اجازه فروش نفت به‌او داده‌بودند؟

رئیس‌جمهور گفت: برداشتن تحریم‌ها سخت بود چون عده ای نمی خواستند/یک فرد به اعدام محکوم شده است، خوب، پول کجا رفته است؟ چه کسانی حمایت کرده بودند؟ و چه کسانی اجازه فروش نفت به او داده بودند؟/ اگر یک مفسد را پیدا کرده‌ایم، باید ریشه‌ها را پیدا کرد وگرنه فساد از بین نمی‌رود.

دانلود ها پلاس

شبکه خانگی