طیب نیا: بانک مرکزی از نظر اعتبار بین المللی و منابع ارزی در وضع بسیار مناسبی است

وزیر امور اقتصادی و دارایی وضع بانک مرکزی از نظر اعتبار بین المللی و منابع ارزی را «بسیار مناسب» دانست و مهمترین اولویت های سال آینده را بهبود محیط کسب … Read More